Αμοιβές

Οι τιμές για την παροχή νομικών συμβουλών και για την νομική εκπροσώπηση σε υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων της Βουλγαρίας θα καθορίζονται σύμφωνα με τη νομική και πραγματική πολυπλοκότητα της κάθε υπόθεσης, αλλά όχι λιγότερο από τα ποσά που καθορίζονται στην ΟΔΗΓΙΑ № 1 της 7.9.2004 περί του ελάχιστου μεγέθους των δικηγορικών αμοιβών, η οποία εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικηγορικό Συμβούλιο και δημοσίευθηκε στα ΦΕΚ 64 της 23.07.2004, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, ΦΕΚ 2 της 9.01.2009, την οποία παραθέτω.

Ενότητα I

Γενικές διατάξεις
Αρθ. 1. Το ύψος της αμοιβής για την παρεχόμενη από τον δικηγόρο νομική βοήθεια καθορίζεται με ελεύθερη διαπραγμάτευση βάσει γραπτής σύμβασης με τον πελάτη, αλλά δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το καθορισμένο σε αυτή την οδηγία ελάχιστο όριο για το συγκεκριμένο είδος βοήθειας. Αρθ. 2. (1) Σε περίπτωση απουσίας γραπτής σύμβασης το ύψος της αμοιβής καθορίζεται από το Δικηγορικό Συμβούλιο σύμφωνα με Αρθ. 36 , παρ. 3 του Νόμου περί Δικηγόρων.
(2) Στις περιπτώσεις του Αρθ. 38, παρ. 2 του Νόμου περί Δικηγόρων η οφειλόμενη δικηγορική αμοιβή καθορίζεται από το δικαστήριο ή από τα όργανα αρμόδια για την προδικασία δυνάμει της παρούσας Οδηγίας.
Αρθ. 3. Εν περίπτωσει εκούσιας επίλυσης της διαφοράς ή όταν η δίκη τελειώσει με συμβιβασμό, συνδιαλλαγή ή συμφωνία, η καταβλημένη αμοιβή δεν επιστρέφεται.
Αρθ. 4. Όταν о πελάτης αρνηθεί χωρίς βάσιμο λόγο από τη σύμβαση, η καταβλημένη από εκείνον αμοιβή δεν επιστρέφεται.
Αρθ. 5. Οι δικηγόροι μπορούν να παρέχουν δωρεάν νομική βοήθεια σε :
1. απόρους
2. πρόσωπα που δικαιούνται συντήρηση
3. συγγενείς και οικείους, καθώς και σε νομικούς.

Ενότητα II

Αμοιβές για παροχή συμβουλών, πληροφοριών,  κατάρτιση εγγράφων και συμβολαίων.
Αρθ. 6. Οι αμοιβές για παροχή συμβουλών, πληροφοριών,  για κατάρτιση εγγράφων και συμβολαίων έχουν ως εξής :
1 . για παροχή προφορικών συμβουλών και αποσπασμάτων δικαστικού και διοικητικού χαρακτήρα κλπ. - 20 λέβα
2 . για γραπτές συμβουλές - 40 λέβα
3 . για εξέταση υπόθεσης με παροχή σχετικής γνωμοδότησης - 60 λέβα
4 . για υποβολή μηνύσεων στην Εισαγγελία και στην αστυνομία - 50 λέβα
5.  για πρόσκληση δια δικαστικού επιμελητή, για δήλωση αποδοχής ή άρνησης αποδοχής της κληρονομίας, για κατάρτιση εγγράφων προς συμβολαιογραφική εγγραφή, για αίτηση διαγραφής οφειλών και για άλλες αιτήσεις - 50 λέβα
6. για αίτηση παραίτησης ή επαναπόκτησης της βουλγάρικης υπηκοότητας - 200 λέβα
7. για κατάρτιση διαθήκης - 150 λέβα
8. για κατάρτιση: γραπτών συμβολαίων, τίτλων κυριότητας, συμβολαιογραφικών πράξεων πώλησης, ανταλλαγής, δωρεάς, υποθήκης, δικαιώματος επιφανείας και διέλευσης, εξώδικου συμβιβασμού, καθώς και για την εκτέλεση και κατάρτιση πράξεως ύστερα από εξέταση των περιστάσεων βάσει της αξίας του συγκεκριμένου συμβολαίου ή της συγκεκριμένης πράξης:
α) για συμφέρον έως 1000 λέβα - 50 λέβα.
β) για συμφέρον από 1 000 έως 10 000 λέβα - 150 λέβα + 1 τοις εκατό για ποσά πάνω από 1000 λέβα.
γ) για συμφέρον από 10 000 έως 50 000 λέβα - 250 λέβα + 0,5 τοις εκατό για ποσά πάνω από 10.000 λέβα.
δ) για συμφέρον από 50 000 έως 100 000 λέβα - 500 λέβα +0,2 τοις εκατό για ποσά πάνω από 50.000 λέβα.
ε) για συμφέρον πάνω από 100.000 λέβα - 700 λέβα +0,1 τοις εκατό για ποσά άνω των 100 000 λέβα.
9. για σύσταση και εγγραφή :
α) ατομικής επιχείρησης - 150 λέβα
β ) ομόρρυθμης εταιρείας - 180 λέβα
γ ) ετερόρρυθμης εταιρείας - 200 λέβα
δ ) εταιρείας περιορισμένης ευθύνης - 300 λέβα
ε ) ανώνυμης εταιρείας - 600 λέβα
στ) συνεταιρισμού - 250 λέβα
ζ ) οικιστικού κατασκευαστικού συνεταιρισμού - 250 λέβα
η ) ιδρυμάτων και συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 350 λέβα
10. για κατάρτιση εγγράφων εγγραφής μεταβολλών στο Εμπορικό Μητρώο του δικαστηρίου στις περιπτώσεις προβλεπόμενες από σημ. 9 – το 1/2 των αναφερόμενων στο ίδιο αμοιβών
11. για τρέχουσα νομική βοήθεια βέσει σύμβασης με νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση - 400 λέβα τον μήνα, ενώ για παρουσίαση σε δίκες του νομικού προσώπου ή της ατομικής επιχείρησης, στον δικηγόρο οφείλεται χωριστή αμοιβή
12. για συμφωνηθείσα ωριαία παροχή συμβουλών - 60 λέβα την ώρα

Ενότητα III

Αμοιβές σε αστικές και διοικητικές δίκες σε δικαστήριο συγκεκριμένου βαθμού
Αρθ. 7. (1) σε αστικές δίκες οι αμοιβές είναι ως εξής:
1. για εργατικές υποθέσεις - 150 λέβα. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόλυσης και επαναδιορισμού, η αμοιβή δεν είναι μικρότερη από το ελάχιστο μηνιαίο όριο των μισθών στην χώρα προς τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης για νομική βοήθεια ή προς την στιγμή καθορισμού της αμοιβής σύμφωνα με Αρθ. 2.
2. για διάλυση γάμου με άσκηση αγωγής - 500 λέβα και για συναινετικό διαζύγιο - 300 λέβα, καθώς στην διευθέτηση των σχέσεων ιδιοκτησίας για τη κατάρτιση της συμφωνίας εφαρμόζεται και παρ. 4
3. για πατρότητα και για προσβολή πατρότητας - 250 λέβα
4. για άλλες μην εκτιμητέες αγωγές - 150 λέβα
5. για εκούσιες διαδικασίες και για διαδικασίες προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων - 200 λέβα
6. στον εντεταλμένο δικηγόρο του εναγομένου σε υπόθεση διατροφής - 100 λέβα
7. σε διαδικασίες ιδιωτικών καταγγελιών - το 1/3 του ελάχιστου όριο για κάθε δικαστήριο ανάλογα με το αντικείμενο της δίκης και το συμφέρον του διαδίκου, αλλά όχι λιγότερο από το προβλεπόμενο στο Αρθ. 11.
(2) Για υπεράσπιση σε δίκες με καθορισμένο συμφέρον οι αμοιβές έχουν ως ακολούθως:
1. για συμφέρον έως 1000 λέβα - 100 λέβα
2. για συμφέρον από 1000 έως 5000 λέβα - 200 λέβα +6 % για ποσά άνω των 1000 λέβα
3. για συμφέρον από 5000 έως 10 000 λέβα - 450 λέβα +4 % για ποσά άνω των 5000 λέβα
4. για συμφέρον πάνω από 10 000 λέβα - 650 λέβα +2 % για ποσά άνω των 10 000 λέβα
(3) Για υπεράσπιση σε υποθέσεις πτώχευσης η αμοιβή υπολογίζεται με βάση την αξία των απαιτήσεων σύμφωνα με τις μεθόδους της παρ. 2, αλλά όχι λιγότερο από 400 λέβα.
(4) Για υπεράσπιση σε υποθέσεις δικαστικής διανομής η αμοιβή ορίζεται ανάλογα με τα συμφέροντα του εκπροσωπούμενου μέρους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, αλλά όχι λιγότερο από 400 λέβα.
(5) Για υπεράσπιση σε διαδικασίες εγγύησης μελλοντικής απαίτησης, σε διαδικασίες για την έκδοση διαταγής εκτέλεσης σύμφωνα με Αρθ. 405,  παρ. 3 και 4 του ΚΠΔ και σε διαδικασίες για την έκδοση εντάλματος εκτέλεσης της αμοιβής, η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 με βάση το ήμισυ των αξιών των απαιτούμενων ποσών.
Αρθ. 8. Για υπεράσπιση σε διοικητικές υποθέσεις η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με το Αρθ. 7, παρ. 1, σημ. 4 και παρ. 2.
Αρθ. 9. (1) Για την κατάρτιση έφεσης ή αναίρεσης, χωρίς εμφάνιση σε δικάσημο, καθώς και για εξέταση αστικής υπόθεσης και την προσυπογραφή της αναίρεσης σύμφωνα με Αρθ. 284, παρ. 2 του ΚΠΔ , όταν η τελευταία δεν καταρτίστηκε από τον προσυπογράφοντα δικηγόρο, η αμοιβή ανέρχεται στα 3/4 της αμοιβής βάσει του Αρθ. 7 ή 8, αλλά όχι λιγότερο από 150 λέβα.
(2) Για κατάρτιση αίτησης για ακύρωση αποφάσεως η οποία τέθηκε σε ισχύ, χωρίς εμφάνιση σε δικάσημο, η αμοιβή ανέρχεται στα 3/4 της αμοιβής βάσει του Αρθ. 7 ή 8, αλλά όχι λιγότερο από 150 λέβα.
Αρθ. 10. για υπεράσπιση σε εκτελεστική δίκη η αμοιβή είναι :
1. για σχηματισμό της εκτελεστικής δίκης - 100 λέβα
2. για τη διεξαγωγή της εκτελεστικής δίκης και για την εκτέλεση ενεργειών ικανοποίησης χρηματικών απαιτήσεων - το 1/2 των σχετικών αμοιβών, που καθορίζονται στο Αρθ. 7, παρ. 2
3. για υπεράσπιση σε εκτελεστικές δίκες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εγκατάσταση του δικαιούχου στο ακίνητο ή την εκκένωση του τελευταίου - το 1/2 των σχετικών αμοιβών, που καθορίζονται στο Αρθ. 7, παρ. 2 βάσει της αξίας του ακινήτου.
4. για την πραγματοποίηση εκτελεστικών ενεργειών πέραν από τις αναφερθείσες περιπτώσεις - 100 λέβα.
Αρθ. 11 . Για δικαστικές παραγγελίες για την κατάρτιση ιδιωτικών καταγγελιών κατά των ενεργειών του δικαστικού επιμελητή ή του συμβολαιογράφου η αμοιβή είναι 100 λέβα και όταν οι καταγγελίες εξετάζονται σε δημόσια συνεδρίαση - 150 λέβα

Ενότητα IV

Αμοιβές σε ποινικές και διοικητικές-ποινικές δίκες σε δικαστήριο συγκεκριμένου βαθμού
Αρθ. 12. Η αμοιβή για προδικαστική υπεράσπιση είναι 300 λέβα , ενώ για την εκτέλεση δικονομικών ενεργειών σε διαφορετικές ημέρες - 60 λέβα την ημέρα.
Αρθ. 13. (1) Για την υπεράσπιση του κατηγορουμένου, του ιδιωτικό κατηγόρου ή του ιδιωτικού μηνυτή η αμοιβή είναι :
1 . σε περιπτώσεις που το αδίκημα τιμωρείται με θέση υπό αστυνομική επιτήρηση ή με πρόστιμο - 250 λέβα.
2 . έως 5 χρόνια φυλάκιση - 300 λέβα
3 . έως 10 χρόνια φυλάκιση - 500 λέβα
4 . έως 15 χρόνια φυλάκιση - 800 λέβα
5 . πάνω από 15 χρόνια φυλάκιση - 1200 λέβα
6 . ισόβια κάθειρξη - 1800 λέβα
7 . σε περίπτωση συμφωνίας, εάν ο δικηγόρος δεν συμμετείχε σην ποινική διαδικασία - 300 λέβα
8 . για εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου σε σχέση με απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, εάν ο δικηγόρος δεν συμμετείχε στην ποινική διαδικασία βάσει εξουσιοδότησης - 200 λέβα.
9 . για εξέταση δικαστικής υπόθεση χωρίς συμμετοχή στην ποινική διαδικασία - 100 λέβα.
(2) Για υπεράσπιση του πολιτικώς ενάγοντος ή εναγομένου - 200 λέβα
Αρθ. 14 . Όταν η δικαστική συνεδρίαση διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα, η αμοιβή για κάθε ημέρα που έπεται είναι 60 λέβα. Αρθ. 15. Για κατάρτιση εφέσεως ή αναίρεσης, χωρίς εμφάνιση στο δικαστήριο, η αμοιβής ανέρχεται στα 3/4 των αμοιβών βάσει του Αρθ. 13.
Αρθ. 16. Για ιδιωτικές καταγγελίες σε ποινικές υποθέσεις η αμοιβή είναι 100 λέβα , και όταν οι καταγγελίες εξετάζονται σε δημόσια συνεδρίαση - 200 λέβα.
Αρθ. 17. Απαράδεκτη είναι η διαπραγμάτευση προκύπτουσας αμοιβής σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου και για την άσκηση πολιτικής αγωγής σε ποινική διαδικασία.
Αρθ. 18. (1) Για υπεράσπιση σε δίκες διοικητικής-ποινικής φύσεως η αμοιβή είναι 150 λέβα.
(2) Εάν η διοικητική ποινή είναι υπό τη μορφή προστίμου, χρηματικής κύρωσης και/ή επιβλήθηκε χρηματική αποζημίωση, η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του Αρθ. 7, παρ. 2 επί της αξίας της ποινής ή της αποζημίωση.

Ενότητα V

Αμοιβές για συμμετοχή σε ειδικά ρυθμιζόμενες με νόμο διαδικασίες σε δικαστήριο συγκεκριμένου βαθμού.
Αρθ. 19. Για υπεράσπιση σε υποθέσεις του Νόμου περί Υγείας η ελάχιστη αμοιβή είναι 150 λέβα.
Αρθ. 20. Για υπεράσπιση στις επιμέρους δικαστικές διαδικασίες βάσει του Νόμου περί  Προστασίας του Παιδιού η ελάχιστη αμοιβή είναι 200 λέβα.
Αρθ. 21. Για υπεράσπιση σε υποθέσεις κατά το Αρθ. 70 και 72 του Οικογενειακού Κώδικα, η ελάχιστη αμοιβή είναι 200 λέβα.
Αρθ. 22. Για υπεράσπιση σε υποθέσεις του Νόμου περί  Ενδοοικογενειακής Βίας η ελάχιστη αμοιβή είναι 200 λέβα.
Αρθ. 23. Για υπεράσπιση σε υποθέσεις του Νόμου περί έκδοσης και Ευρωπαϊκού Εντάλματος η ελάχιστη αμοιβή είναι 250 λέβα.
Αρθ. 24. Για υπεράσπιση σε υποθέσεις του Διατάγματος για την καταπολέμηση των αδικημάτων με μικρή κοινωνική απαξία, η ελάχιστη αμοιβή είναι 150 λέβα.
Αρθ. 25. Για υπεράσπιση σε διαδικασίες κηρύξεως εκτελεστότητας η ελάχιστη αμοιβή είναι 150 λέβα.
Αρθ. 26. Για υπεράσπιση σε διαδικασίες ανάθεσης δικονομικών ενεργειών, όταν ο δικηγόρος δεν αναλαμβάνει όλη την υπόθεση η ελάχιστη αμοιβή είναι 150 λέβα.
Αρθ. 27. Για νομική βοήθεια και υπεράσπιση μάρτυρα σύμφωνα με Αρθ. 122 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όταν ο δικηγόρος δεν αναλαμβάνει όλη την υπόθεση η ελάχιστη αμοιβή είναι 150 λέβα.
Αρθ. 28. Για υπεράσπιση σε υπόθεση επιβολής περιοριστικών μέτρων, όταν ο δικηγόρος δεν αναλαμβάνει όλη την υπόθεση η ελάχιστη αμοιβή είναι 200 λέβα.
Αρθ. 29. Για υπεράσπιση σε υποθέσεις σώρευσης η ελάχιστη αμοιβή είναι 200 λέβα
Αρθ. 30. Για την προετοιμασία της αίτησης σύμφωνα με Αρθ. 368 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η ελάχιστη αμοιβή είναι 250 λέβα.
Αρθ. 31. Για υπεράσπιση σε επανεκδίκαση ποινικών υποθέσεων η αμοιβή δεν είναι μικρότερη από το ελάχιστο όριο για το βαθμό του δικαστηρίου.
Αρθ. 32. Για υπεράσπιση σε υποθέσεις που αφορούν την εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου σύμφωνα με Αρθ. 457, παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η ελάχιστη αμοιβή είναι το 1/2 του ελάχιστου ορίου για το συγκεκριμένο βαθμό δικαστηρίου, σύμφωνα με τον τύπο και τον βαθμό της ποινής.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


§ 1. Για τις μην προβλεπόμενες σε αυτήν την οδηγία περιπτώσεις η αμοιβή καθορίζεται κατ 'αναλογίαν.
§ 2. Στις περιπτώσεις του Αρθ. 64 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (καταργ.), καθώς και στις περιπτώσεις του Αρθ. 78, παρ. 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η αμοιβή δεν μπορεί να είναι χαληλότερη από το τριπλό μέγεθος των αμοιβών, που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

§ 3. Αυτη η οδηγία αποδέχθηκε με απόφαση του Ανώτατου Δικηγορικού Συμβουλίου από τις 9.VII.2004, και εκδόθηκε βάσει του Αρθ. 121, παρ. 1 σε σχέση με Αρθ. 36 και 38 του Νόμου περί Δικηγόρων (ΦΕΚ 55 του 2004) και καταργεί την Οδηγία № 1 του 1999 σχετικά με τις ελάχιστες νομικές αμοιβές (ΦΕΚ. 93 του 1999).