Тарифа

 

Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени в НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г., която прилагам.

 

 

Раздел I

Общи разпоредби
Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ. Чл. 2. (1) При липса на писмен договор размерът на възнаграждението се определя от адвокатския съвет по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.
(2) В случаите по чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата полагащото се адвокатско възнаграждение се определя от съда или органите на досъдебното производство съгласно тази наредба.
Чл. 3. Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение, внесеното възнаграждение не се връща.
Чл. 4. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.
Чл. 5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:
1. материално затруднени лица;
2. лица, които имат право на издръжка;
3. близки и роднини, както и на юристи.

Раздел II

Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори
Чл. 6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
1. за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. - 20 лв.;
2. за писмена консултация - 40 лв.;
3. за проучване на дело с даване на мнение по него - 60 лв.;
4. за тъжби до прокуратурата и полицията - 50 лв.;
5. за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 50 лв.;
6. за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 200 лв.;
7. за съставяне на завещание - 150 лв.;
8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) при интерес до 1000 лв. - 50 лв.;
б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
г) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
д) при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
9. за учредяване и регистриране на:
а) едноличен търговец - 150 лв.;
б) събирателно дружество - 180 лв.;
в) командитно дружество - 200 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;
д) акционерно дружество - 600 лв.;
е) кооперативно сдружение - 250 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация - 250 лв.;
з) фондации и сдружения с нестопанска цел - 350 лв.;
10. за изготвяне на книжа за вписване в търговския регистър на съда на промени в случаите по т. 9 - 1/2 от посочените в същата възнаграждения;
11. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец - 400 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение;
12. за уговорена почасова консултантска дейност - 60 лв. на час.

Раздел III

Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция
Чл. 7. (1) За защита по граждански дела възнагражденията са следните:
1. за трудови дела - 150 лв. По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или към момента на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2.
2. за прекратяване на брак по исков ред - 500 лв., а за развод по взаимно съгласие - 300 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и ал. 4;
3. за бащинство и оспорване на бащинство - 250 лв.;
4. за други неоценяеми искове - 150 лв.;
5. за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 200 лв.;
6. на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка - 100 лв.;
7. в производства по частни жалби - 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11.
(2) За защита по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. при интерес до 1000 лв. - 100 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 450 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес над 10 000 лв. - 650 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.
(3) За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 400 лв.
(4) За защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 400 лв.
(5) За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
Чл. 8. За защита по административни дела възнаграждението се определя съобразно разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 4 и ал. 2 .
Чл. 9. (1) За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 150 лв.
(2) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 150 лв.
Чл. 10. За защита по изпълнително дело възнаграждението е:
1. за образуване на изпълнително дело - 100 лв.;
2. за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 ;
3. при защита по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот - 1/2 от възнагражденията, определени в чл. 7, ал. 2, на база стойността на имота;
4. за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи - 100 лв.
Чл. 11. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса възнаграждението е 100 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 150 лв.

Раздел IV

Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция
Чл. 12. Възнаграждението за защита в досъдебното производство е 300 лв., а при извършване на процесуални действия в различни дни - по 60 лв. за всеки ден.
Чл. 13. (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:
1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 250 лв.;
2. до 5 години лишаване от свобода - 300 лв.;
3. до 10 години лишаване от свобода - 500 лв.;
4. до 15 години лишаване от свобода - 800 лв.;
5. над 15 години лишаване от свобода - 1200 лв.;
6. доживотен затвор - 1800 лв.;
7. при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 300 лв.;
8. за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 200 лв.;
9. за проучване на дело без участие в наказателното производство - 100 лв.
(2) За защита на гражданския ищец или гражданския ответник - 200 лв.
Чл. 14. Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 60 лв. Чл. 15. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 13.
Чл. 16. За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 100 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 200 лв.
Чл. 17. Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.
Чл. 18. (1) За защита по дела от административнонаказателен характер възнаграждението е 150 лв.
(2) Ако административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 върху стойността на санкцията, съответно обезщетението.

Раздел V

Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция
Чл. 19. За защита в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 150 лв.
Чл. 20. За защита в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 200 лв.
Чл. 21. За защита в производства по чл. 70 и 72 от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 200 лв.
Чл. 22. За защита в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 200 лв.
Чл. 23. За защита в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 250 лв.
Чл. 24. За защита в производства по Указа за борба с дребното хулиганство минималното възнаграждение е 150 лв.
Чл. 25. За защита в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 150 лв.
Чл. 26. За защита в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 150 лв.
Чл. 27. За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 150 лв.
Чл. 28. За защита в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 200 лв.
Чл. 29. За защита в производства за комулация минималното възнаграждение е 200 лв.
Чл. 30. За подготовка на искането по чл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 250 лв.
Чл. 31. За защита в производства по възобновяване на наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция.
Чл. 32. За защита в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл. 457, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 1/2 от минимума за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.
§ 2. В случаите по чл. 64 от Гражданския процесуален кодекс (отм.), както и в случаите на чл. 78, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс присъденото възнаграждение не може да бъде по-ниско от трикратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 3. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 9.VII.2004 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.) и отменя Наредба № 1 от 1999 г. за размера на минималните адвокатски възнаграждения (ДВ, бр. 93 от 1999 г.).