ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО
Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус Изготвяне на договори. Консултации във връзка с продобиване на собственост, изготвяне на необходимите документии и придивижнане на процедурите.