ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης, παροχή συμβουλών σε σχέση με τον τερματισμό των εργατικών σχέσεων, παροχή συμβουλών για την κοινωνική ασφάλιση και την ασφάλιση υγείας, εκπροσώπηση σε εργατικές υποθέσεις.