ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατάρτιση εγγράφων διαγωνισμού, καταχώρηση, μετατροπή και διάλυση εμπορικών εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων, συναλλαγές με

εμπορικές επιχειρήσεις.