ТЪРГОВСКО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Изготвяне на тръжна документация, Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци , сделки с
търговски предприятия