ГРАЖДАНСКО ПРАВО

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Правни консултации по гражданско-правни въпроси Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции
при воденето на гражданско-правни дела..Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.