ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε μαζί μας

κινητό +35 9 897 906 194
τηλ. + 35 9 2 417 77 07
e-mail: janet_jeliazkova@abv.bg
lawgroup211@gmail.com
skype: janet_jeliazkova
π. Σόφια 1142, οδ."Γεν. Παρένσοβ" №28, ορ.1.